صفحه اصلی > اخبار > محتوای
صفحه ویژگی های توخالی جوشکاری التراسونیک
Feb 22, 2016

بشقاب های توخالی جوشکاری التراسونیک: طولانی شیانگ اولتراسونیک جوش دستگاه کارخانه عمدتا تولید مدل، این انقلاب سرو موتور کنترل جوش جنبش سر برای رسیدن به دقت فوق العاده بالا جوش عمق کنترل (جوش دقت کنترل در 0.01 mm)، در حالی که کاهش سر و صدا کاهش سایش مکانیکی هیچ منبع گاز، مناسب برای دقت فوق العاده بالا تولید محصولات بالا پایان.

بشقاب های توخالی جوشکاری التراسونیک: مهر آخرین طراحی پشت سیم بیشتر پایدار و قابل اعتماد، با استفاده از ساختار قابل تنظیم افقی تنظیم مناسب با استفاده از جوشکاری با استفاده از سیستم حافظه و پانل کنترل دیجیتال بیشتر به سرعت و با دقت بهره وری پایدار، بالا.