صفحه اصلی > اخبار > محتوای
دهمین کنفرانس بین المللی تکنولوژی پرتو
Mar 13, 2016

مکان: هاله آلمان
زمان: 4/20/2016 شروع 12:00 AM
پایان زمان: 4/21/2016 11:59 بعد از ظهر

با توجه به توسعه گونه های جدید از تکنولوژی، تست
از منابع پرتو لیزر جدید توسعه بیشتر کنترل و
انحراف تکنیک تولید پرتوهای الکترونی و جدید
توسعه تحت فضای زمینه جدید جوشکاری با تشعشعات الکترونی
برنامه توسعه بیشتر و بیشتر.

وقوع کنفرانس هر سه سال از همه کارشناسان می پیوندد
بیش از جهان است که به قصد اطلاع و تبادل دانش خود را
در آخرین دولت از--هنر تکنولوژی پرتو الکترونی و لیزری
در کاربردهای صنعتی نیز در تحقیق و توسعه.
Schweißtechnische Lehr و هلی Versuchsanstalt GmbH و دویچه
دعوت Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (DVS)
شما را به 10 بین المللی کنفرانس پرتو تکنولوژی از سال 2016 20 به 21 آوریل