صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای
لیزر جوشکاری مورد استفاده در مورد نیاز های تکنولوژی دیود ساطع نور
Feb 22, 2016

دیود ساطع نور (انگلیسی: رهبری، رهبری برای کوتاه) الکترونیک نیمه هادی تبدیل می تواند برق را به نور است. این قطعه الکترونیکی اوایل سال اوایل تنها درخشندگی کم که قرمز به نظر می رسد، بعد توسعه یافته دیگر تک رنگ نسخه امروز می تواند به تولید نور در سراسر نور مرئی و مادون قرمز و ماوراء بنفش نور, افزایش درخشندگی به درخشندگی خاصی. همانطور که تکنولوژی همچنان به پیشرفت، از اوایل استفاده از محصولات رهبری نور پانل های صفحه نمایش و دیگر تغییرات به طور گسترده ای در صفحه نمایش استفاده می شد، تلویزیون زینتی نورپردازی و روشنایی.


یک جفت: اصول جوشکاری التراسونیک

بعدی: نه